MNC auto a.s.
Nemanická 1/446, 370 10  České Budějovice
Ford

Zakázkový řád MNC auto a.s.

Pro servisní opravy a údržbu motorových vozidel

Zakázkový řád upravuje práva a povinnosti mezi zhotovitelem, společností MNC auto a.s. (dále jen „zhotovitel“) a objednatelem (dále jen „zákazníkem“) při sjednávání provedení servisní opravy nebo údržby (dále jen „zakázky“) na motorovém vozidle (dále jen „vozidlo“).

1. Zákazník je na základě předchozí ústní, písemné či jiné dohody se zhotovitelem povinen přistavit vozidlo zhotoviteli do opravy za účelem provedení servisní opravy nebo údržby v určeném místě, dni a čase. Vozidlo musí být zbaveno hrubých nečistot a v palivové nádrži musí být nejméně 5 litrů pohonných hmot. Pokud při předání vozidla zákazníkem jsou ve vozidle ponechány věci zákazníka tj. např. příslušenství k vozidlu, věci osobní potřeby, jiné věci, apod., je povinen zákazník tyto věci popsat a uvést v zakázkovém listě zhotovitele, v opačném případě nebude brán na tyto věci zřetel a zhotovitel neodpovídá za jejich ztrátu, poškození či znehodnocení. Na požádání pracovníka zhotovitele předá zákazník společně s klíčky od vozidla i požadované doklady od vozidla. Zhotovitel je oprávněn po dobu provádění zakázky deaktivovat aplikace či zařízení umožňující dálkové ovládání vozidla nebo jeho systémových či technologických částí zákazníkem, jakož i třetí osobou.

2. Při předání vozidla vyplní zhotovitel zakázkový list určený k tomuto vozidlu, ve kterém uvede typ vozidla, identifikační údaje zákazníka, RZ vozidla, stav kilometrů podle tachometru ve vozidle, PHM v nádrži, telefonické či e-mailové spojení a rozsah servisní opravy nebo údržby na vozidle, tj. předmět zakázky. Pracovník zhotovitele v zakázkovém listě s ohledem na uvedený rozsah zakázky určí předpokládanou cenu a předpokládaný termín dokončení této zakázky. Zákazník, pokud souhlasí s takto vymezenými podmínkami zakázky, zakázkový list potvrdí. Kopii či stejnopis zakázkového listu předá pracovník zhotovitele zákazníkovi.

3. Zákazník uvede v zakázkovém listě též svůj požadavek na vrácení nebo nevrácení původních vadných náhradních dílů. V případě, že nebude tento požadavek v zakázkovém listě uveden, je zhotovitel oprávněn po ukončení opravy a předání opraveného vozidla zákazníkovi tyto původní vadné náhradní díly likvidovat. V případě záručních oprav nemá zákazník nárok na vrácení vadných dílů.

4. Zákazník je při předání vozidla povinen upozornit zhotovitele na veškeré vady, které jsou na vozidle a které nejsou předmětem jeho zakázky. Zhotovitel neodpovídá za škody na vozidle, mající původ ve skrytých, ale i zjevných vadách, na něž zákazník zhotovitele neupozornil.

5. Zakázka je zhotovitelem prováděna způsobem odpovídajícím předepsaným postupům a normám stanoveným výrobcem vozidla. V případě, že během provádění zakázky na vozidle bude zjištěna pracovníkem zhotovitele nezbytná nutnost výměny součástky nebo náhradního dílu, popř. nutnost výměny či doplnění kapaliny (např. oleje, brzdové kapaliny, apod.), je zhotovitel oprávněn, nikoliv však povinen, bez toho, aby tak bylo uvedeno v zakázkovém listě zákazníkem, provést výměnu součástky nebo náhradního dílu s tím, že zákazník je povinen zaplatit za tuto práci a za vyměněnou součástku zhotoviteli příslušnou cenu dle ceníku zhotovitele.

6. Bude-li obsahem zakázky zákazníka změření emisí a kouřivosti na vozidle, zhotovitel provede toto měření podle příslušných právních předpisů a stanovené metodiky, přičemž neodpovídá za změnu technického stavu a za vznik škod na vozidle vzniklých v návaznosti na takto provedená měření.

7. Pokud výše skutečné ceny za opravu vozidla nepřesáhne předpokládanou cenu uvedenou v zakázkovém listě o 25 %, když do těchto 25 % se nezapočítávají práce a náklady zhotovitele vynaložené podle bodu 5 tohoto zakázkového řádu, je zákazník povinen takovouto vyšší cenu zaplatit zhotoviteli. V případě, že během provádění zakázky zjistí zhotovitel, že předpokládaná cena bude překročena o více než 25 %, bez započtení ceny za práce a náklady zhotovitele podle bodu 5 tohoto zakázkového řádu, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost zákazníka písemně, telefonicky nebo e-mailem dle údajů spojení sdělených v zakázkovém listě. Pokud se zákazník bezodkladně k tomuto sdělení nevyjádří, že s vyšší cenou nesouhlasí, má se zato, že s navýšením předpokládané ceny souhlasí a takovouto cenu zaplatí zhotoviteli nejpozději při předání vozidla.

8. Zákazník je zcela srozuměn s tím, že termín provedení zakázky na jím předaném vozidle určený v zakázkovém listě je předpokládaný, který je zhotovitel oprávněn v případě nezbytné potřeby přiměřeně prodloužit, zejména s ohledem na dostupnost náhradních dílů. V případě prodloužení tohoto termínu není oprávněn zákazník od sjednané zakázky se zhotovitelem jednostranně odstoupit. Předpokládaný termín ukončení zakázky není zhotovitel oprávněn překročit o více než 60 dnů. V případě delšího termínu ukončení zakázky je zhotovitel povinen informovat zákazníka o novém předpokládaném termínu dokončení zakázky.

9. Zákazník je povinen převzít si vozidlo od zhotovitele nejpozději v den určený v zakázkovém listě nebo v den určený zhotovitelem v místě sídla zhotovitele. V případě prodlení zákazníka s převzetím vozidla je oprávněn zhotovitel vyúčtovat zákazníkovi za každý započatý den prodlení zákazníka s převzetím vozidla částku 500,-- Kč. Zhotovitel je současně oprávněn na finanční plnění poskytnuté zákazníkem nejprve započítat nároky ze smluvních pokut, sankcí a náhrad škod.

10. Potvrzením o převzetí vozidla na zakázkovém listě zákazníkem po provedení servisní opravy nebo údržby se má zato, že sjednaná zakázka byla zhotovitelem provedena řádně a způsobem uvedeným v zakázkovém listě, neučiní-li zákazník písemně výhradu vůči zhotoviteli ve lhůtě 3 dnů od převzetí vozidla. Okamžikem uplynutí lhůty určené pro převzetí vozidla zákazníkem od zhotovitele přechází na zákazníka nebezpečí škody na vozidle.

11. Pokud bude zákazník přítomen při provádění opravy nebo samotné kontrole jejího provádění bere na vědomí, že zcela na něj přecházejí případně vzniklé škody spojené s jeho přítomností.

12. V případě prodlení zákazníka se zaplacením ceny provedené opravy vozidla (zakázky) vyúčtované zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn účtovat zákazníkovi za každý den prodlení úrok dle právního předpisu až do doby zaplacení a dále vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení, bez ohledu na zavinění zákazníka nebo okolností, které takovéto prodlení zákazníka vyvolaly.

13. Zhotovitel je oprávněn do doby vypořádání všech svých závazků existujících mezi ním a zákazníkem, splatných i nesplatných, uplatnit zajišťovací zadržovací právo k vozidlu zákazníka, až do doby vypořádání svých pohledávek za zákazníkem. Po dobu uplatnění zadržovacího práva není zhotovitel v prodlení se splněním zakázky a nebezpečí škody na vozidle přechází na zákazníka počínaje dnem uplatnění zajišťovacího zadržovacího práva zhotovitelem.

14. Práva a povinnosti neupravená v zakázkovém řádu a zakázkovém listě mezi účastníky se řídí zejména podle ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.

15. Zákazník souhlasí s tím, aby Zhotovitel v případě potřeby užil vozidlo k jízdě za účelem provádění opravy nebo její části v provozovně Zhotovitele nebo v provozovně svého subdodavatele, jakož i aby ověřil správnost opravy jízdní zkouškou na pozemních komunikacích.

16. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s obsahem zakázkového řádu zhotovitele a že s jeho obsahem souhlasí a nemá k němu žádných připomínek.

Platnost od: 2023-10-02

Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.