MNC auto a.s.
Nemanická 1/446, 370 10  České Budějovice
Ford

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují blíže právní vztahy z kupních smluv uzavíraných ohledně motorových vozidel (dále též "zboží“) na jedné straně společností MNC auto a.s., jako prodávajícím, a na druhé straně kupujícími, též označovanými jako zákazníci, kteří jsou podnikateli či spotřebiteli, v režimu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

1. Všeobecné zásady
a) Kupní smlouva se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. Odchylky nebo doplňky těchto podmínek jsou platné, pokud se na nich strany písemně dohodly. E-mailové nebo faxové návrhy a potvrzení mají stejnou platnost, jako písemná sdělení.
b) Údaje platné při uzavření smlouvy, které se týkají předmětu kupní smlouvy ohledně vzhledu, výkonu, rozměrů, hmotnosti, rychlosti, spotřeby pohonných hmot, provozních nákladů, atp., jsou údaje přibližné, negarantované, neboť tyto údaje výrobce prodávajícímu nezaručuje. Při jejich nesplnění se kupující nemůže dovolávat nesplnění nebo částečného nesplnění smlouvy a nemůže též uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady /reklamace/.
c) Kupující bere na vědomí, že během dodací lhůty může výrobce a prodávající předmět smlouvy konstrukčně měnit, odchylovat se od barevného odstínu, atp., a to i bez předchozího upozornění. Pokud prodávající nebo výrobce užívá k označení objednávky nebo objednaného předmětu kupní smlouvy nebo jeho části značky nebo číselného označení, nelze z toho vyvozovat jakákoli práva a povinnosti.

2. Objednávky, smlouvy
a) Jsou-li součástí smlouvy zvláštní dodací podmínky, technické podmínky, specifikace, návody, značení zásilek nebo odesílacích dokumentů, potom tyto podklady tvoří nedílnou součást smlouvy. Strany jsou povinny v korespondenci uvádět číslo smlouvy.
b) Pokud přísluší kupujícímu právo dodávané zboží specifikovat na základě uzavřené smlouvy a kupující toto právo v prodávajícím pevně stanovené době nevyužije, prodávající není oprávněn toto zboží specifikovat sám. Prodávající je oprávněn zboží odeslat až po písemném specifikování zboží kupujícím. V takovém případě se posunuje dodací lhůta o dobu, po kterou byl kupující v prodlení se specifikací zboží.
c) Účastníci se mohou dohodnout na financování prodeje vozidla prostřednictvím leasingové společnosti. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě bude uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a leasingovou společnost. Pro tento případ financování prostřednictvím leasingu účastníci sjednávají rozvazující podmínku, že uzavřená kupní smlouva pozbude platnosti okamžikem, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a leasingovou společností.


3. Kupní cena a platební podmínky
a) Pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se cena franco prodávající, včetně balení a dopravních nákladů, jakož i daní, cla a dalších případných poplatků, stanovených platnými právními předpisy ČR, vyjma DPH, která je vždy účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud došlo k platbě předem, uhrazená částka se započítává do kupní ceny. Závdavek (akontace, záloha) propadá v prospěch prodávajícího v případě, že by nedošlo k uzavření a naplnění kupní smlouvy zaviněné vinou kupujícího.
b) V případě, že kupující nepřevezme od prodávajícího zboží nebo nezaplatí dohodnutou kupní cenu, popř. zálohu na úhradu kupní ceny za zboží, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu bude písemně vyzván prodávajícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu až do výše 200.000,- Kč (slovy: „dvěstětisíckorunčeských“). Prodávající a kupující se dohodli na tom, že prodávající je v takovém případě oprávněn jednostranně započíst již kupujícím případně zaplacenou zálohu proti dohodnuté smluvní pokutě. Kupující je oprávněn jednostranně zrušit uzavřenou kupní smlouvu /odstoupit/ pouze po zaplacení odstupného ve výši 200.000,- Kč (slovy: „dvěstětisíckorunčeských“). Prodávající a kupující se dohodli na tom, že prodávající je oprávněn jednostranně započíst kupujícím zaplacenou zálohu oproti odstupnému.
c) Kupní cena se sjednává pouze v měně CZK (Kč). Kupující bere na vědomí, že výrobce a prodávající si vyhrazuje právo provádět změny cen bez předchozího ohlášení.
d) Pro případ, že dojde k zániku kupní smlouvy splněním rozvazovací podmínky dle čl. 2, písm. c) /financování prostřednictvím leasingu/, je prodávající oprávněn započítat kupujícím již poskytnutá peněžitá plnění na úhradu kupní ceny sjednané s leasingovou společností, tedy se má za to, že kupující za leasingovou společnost již alespoň částečně kupní cenu plnil.

4. Místo plnění a přechod nebezpečí vzniku škody na zboží
a) Místem plnění je místo, kde se dle smlouvy zavázal prodávající předat zboží kupujícímu. Datem plnění je datum určené prodávajícím nebo datum příchodu zboží na místo dohodnuté. V místě a čase určeném je kupující povinen zboží převzít.
b) Pokud smlouva nestanoví jinak, prodávající není oprávněn k plnění po částech.
c) Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupu¬jící poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Škodou na zboží se rozumí zejména ztráta, poškození, zničení nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k tomuto došlo.
d) Pojištění zboží po dobu jeho přepravy od výrobce na místo plnění a skladování po tuto dobu zajišťuje na svůj náklad prodávající nebo jím zmocněná třetí osoba.

5. Dodací lhůta
a) Prodávající je povinen dohodnutou a potvrzenou dodací lhůtu dodržet. Dodací lhůta je splněna, jestliže zboží do¬šlo ve smluveném množství a v dohodnutém čase na místo určené podle čl. 4, bodu a) Všeobecných podmínek. Čas plnění, pokud není prodávajícím jako závazný potvrzen, je lhůtou orientační a lze se od ní odchýlit o 6 týdnů.
b) Nedodržení dodací lhůty /překročení 6 týdenní lhůty u předběžného času plnění/ (dále jen: "dodací lhůty") je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje kupujícího od smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody nebo jiných sankčních plnění kupujícímu nepřísluší. Prodávající je povinen do 3 dnů od oprávněného odstoupení od smlouvy kupujícím vrátit celou složenou zálohu kupujícímu.
c) Dodací lhůty počínají běžet přijetím dohodnuté zálohy /v plné výši/ prodávajícím. Pokud by si dodatečně účastníci smlouvy sjednali jakékoli jeho změny, je třeba současné znovu sjednat dodací lhůty. V pochybnostech se má za to, že počíná běžet znovu tatáž dodací lhůta přepočtená na dny, kterou si strany původně sjednaly.
d) V případě vyšší moci nebo dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu (např. vzpoura, stávka, atd.), které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných dodacích lhůtách, prodlužují se dodací lhůty o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností. Vede-li přerušení k odložení plnění o více než šest měsíců, muže kupující od smlouvy odstoupit. Věta druha a třetí čl. 5, bodu b) Všeobecných podmínek se použije obdobně.

6. Záruka
a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za použití vhodného a bezchybného výrobního materiálu, provedení, jakož i dohodnutých nebo obvyklých vlastností zboží, které musí odpovídat bezzávadnému materiálu použitému na srovnatelném zboží a zaručovat funkční a uživatelskou vadnost. Prodávající odpovídá za kompletnost zásilky.
b) Prodávající odpovídá za to, že zboží bude v době předání kupujícímu nenakonzervované i jinak zabalené nebo jinak opatřené pro hromadný způsob přepravy a že bude připravené k okamžitému běžnému uživatelskému použití.


7. Záruční lhůty na kvalitu zboží
a) Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu ust. 419 Občanského zákoníku, náleží zákonná záruční lhůta v délce trvání 24 měsíců.
b) Zákazníkům, kteří jsou podnikateli ve smyslu ust. 420 Občanského zákoníku, náleží smluvní záruka v rozsahu a za podmínek stanovených výrobcem zboží.
c) Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, záruční doba počíná plynout ode dne, kdy prodávající kupujícímu zboží předal nebo kdy měl kupující zboží převzít.
d) Prodávající se kupujícímu zavazuje, že dodané zboží bude po dobu záruční lhůty způsobilé pro použití jako osobní automobil určený k osobní přepravě osob. Přirozené opotřebení je ze záruky vyloučeno.

8. Reklamace
a) Nastanou-li skutečnosti v rozporu s ujednáním čl. 6 Všeobecných podmínek, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
b) Jestliže z dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
c) Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy:
- kupující vady zjistil
- kupující při vynaložení odborné péče měl vady (zejména vady zjevné) zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit
- vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce běhu záruční doby na kvalitu zboží
- kupující se zbožím zacházel nevhodným a neběžným uživatelským způsobem nebo na zboží kladl přílišné požadavky (např. při soutěžních jízdách, provozování taxi, provozování smluvní přepravy osob atp.)
- kupující zboží opravoval sám nebo jiná provozovna, která není smluvním partnerem značky zboží nebo bez výslovného předchozího písemného souhlasu prodávajícího
- do předmětu smlouvy byly namontovány díly, jejichž použití výrobce neschválil nebo předmět kupní smlouvy byl změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen
- kupující se neřídil předpisy o ošetřování a údržbě zboží (např. návodem k údržbě) nebo se ke zboží nechoval způsobem obvyklým.
d) Účinky bodu c) a d) podmínek nenastávají, jestliže vady zboží jsou důsledkem skutečností, o kterých prodávající věděl v době dodání zboží.

9. Právní vady zboží
Prodávající odpovídá za to, že zboží a zásilka nevykazuje právní vady. Za právní vady se také považuje, jestliže proti kupujícímu nebo třetí osobě, která bude zboží dále prodávat, někdo uplatní porušení nároků z titulu patentem chráněných práv, značky nebo vzorku.

10. Nároky z vad zboží
a) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem , může kupující:
- požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou opravitelné, není- li to možné
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění právních vad, není-li to možné
- odstoupit od smlouvy, nebo
- se může s prodávajícím dohodnout na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
b) Volba mezi nároky uvedenými v bodě a) se uskutečňuje postupně ve zde napsaném pořadí a musí být zaslána prodávajícímu současné s oznámením vad.
c) Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez písemného souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující volbu navrženou prodávajícím přijmout bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Teprve neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
d) Neoznámí-li kupující prodávajícímu volbu svého nároku při uplatnění vady, má kupující nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
e) Vedle nároku stanovitelných v bodě a) má kupující nárok na náhradu škody, s výjimkou ušlého zisku.
f) Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat odstranění vad zboží nebo dodání chybějícího zboží a není-li to možné, slevu z kupní ceny.

11. Nabytí vlastnického práva
a) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile zaplatí celou jeho kupní cenu.
b) Bude-li kupující v prodlení s placením byt' i jen části ceny kupní o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby si zboží, které má v držbě kupující a jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající (dále jen: odebrání zboží). Výslovný souhlas kupujícího daný v předchozí větě nelze jednostranně odvolat nebo s ním jinak disponovat.
c) Prodávající odebrané zboží prodá za cenu stanovenou soudním znalcem. Bude-li odebrané zboží za cenu stanovenou soudním znalcem neprodejné po dobu 60 dní, prodávající může snížit cenu na-bízeného odebraného zboží o 10% po každých započatých 30 dnech. Takto může cenu snižovat až do doby, než zboží prodá. Z utržených peněz umoří nejdříve náklady na prodej a soudního znalce, pak svoji pohledávku za kupujícím. Vznikne-li prodejem odebraného zboží prodávajícímu obohacení (po odečtení nákladů na prodej odebraného zboží a umořením pohledávky), poukáže přeplatek na účet kupujícího. Nepostačí-li utržené peníze na umoření nákladu na prodej odebraného zboží a umoření pohledávky, kupující doplatí neumořenou část svého dluhu do 3 dnů od odeslání vyúčtování.
d) Pokud trvá výhrada vlastnictví, prodej, zastavení, darování, pronajmutí nebo jakékoli jiné zcizení nebo jakákoli úprava předmětu kupní smlouvy, jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího, tj. vlastníka zboží, to vše pod sankcí neplatnosti všech úkonů příčících se tomuto ujednání.
e) Kupující je povinen zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, pojistit na dobu trvání výhrady vlastnictví, a to do 3 dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Veškerá plnění pojišťovny náleží prodá-vajícímu - pojistná smlouva bude sjednána tak, že pojišťovna bude plnit přímo prodávajícímu. Kupující předá prodávajícímu ověřenou kopii pojistné smlouvy neprodleně. Nesplní-li kupující povinnost zboží pojistit, zmocňuje tímto prodávajícího, aby sjednal pojistku jménem kupujícího a na náklady kupujícího, a to u libovolné pojišťovny a libovolnou výší spoluúčasti, aby zaplatil pojistné a aby o výši platby pojišťovně zvýšil svoji pohledávku po kupujícím.
f) Kupující je povinen o zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, pečovat s péčí řádného hospodáře.

12. Zbožní dokumentace
a) Prodávající je oprávněn podrobit zboží vlastní technické kontrole.
b) Prodávající je povinen kupujícímu předat zboží s doklady, které prokazují nabytí zboží a jeho technickou způsobilost k provozu podle českých norem a obecně platných právních předpisů.

13. Odběr - předání zboží
a) Nedohodnou-li se strany jinak, odběr zboží kupujícím probíhá osobně.
b) Kupující je povinen se dostavit na místo určené prodávajícím v čas určený prodávajícím a zboží převzít.
c) Kupující má před převzetím zboží právo na předvedení a přezkoušení zboží, včetně zkušební jízdy v délce do 10 km.
d) Neodebere-li kupující zboží v dodací lhůtě, prodávající může od kupní smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající odeslání úkonu o odstoupení od smlouvy, má se za to, že jeho účinky nastaly.
e) Ustanovení bodu d) se použije i na případ, kdy kupující odmítne odběr, na výzvu k odběru nereaguje, ač byla doručena, nebo nezaplatí kupní cenu.
f) Řídí-li předmět kupní smlouvy při zkušební jízdě kupující nebo jím pověřená osoba, odpovídá kupující za škody vzniklé na vozidle způsobené úmyslně nebo z nedbalosti. Takto poškozené vozidlo je kupu-jící povinen převzít jako bezvadné. Pokud tak kupující neučiní, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši až do částky odpovídající pořizovací ceně vozidla bez DPH.

14. Sankce
Veškerá jednání a úkony, které jsou v rozporu se smlouvou a těmito podmínkami se považují za po¬rušení smlouvy. Není-li v předchozích ustanoveních podmínek sjednána speciální sankce, je strana, která smlouvu porušila, povinna zaplatit vzniklou škodu, tj. zejména účelně vynaložené náklady. Škodou na straně prodávajícího je škoda hmotná i ušlý zisk.

15. Rozhodné právo, rozhodování sporů
a) Vztahy těmito podmínkami nebo smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
b) Ohledně spotřebitelů mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek ta ustanovení Občanského zákoníku, která upravují práva spotřebitelů.
c) Spory bude rozhodovat soud příslušný podle Občanského soudního řádu.

16. Prohlášení účastníků
a) Prodávající a kupující prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek a oba se podrobují je¬jich režimu, není-li ve smlouvě jiná dohoda stran.
b) Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí prodávajícím potvrzené závazné objednávky kupujícího, kupní smlouvy.
c) Kupující resp. jeho zástupce, prohlašuje, že byl prodávajícím před podpisem této smlouvy informován o svých právech v oblasti ochrany osobních údajů, a že měl možnost seznámit se s informačním memorandem prodávajícího o ochraně osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které je též zveřejněno na webových stránkách prodávajícího: www.mncauto.cz
d) Prodávající a kupující prohlašují, že si text těchto podmínek pozorně přečetli, porozuměli mu a nemají proti němu žádné výhrady. Na důkaz pravdivosti toho, co je shora uvedeno a na důkaz vážnosti svých úkonů prodávající a kupující připojují své podpisy.
e) Použití Všeobecných obchodních podmínek kupujícího, přijetí podmínek kupní smlouvy s výhradou nebo určení obsahu smlouvy rekapitulačním dopisem se vylučuje.


V Českých Budějovicích, dne 2.1. 2020

 
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.